BIZ Maaldrift
BIZ Maaldrift


Hoe zijn we begonnen en waar staan wij nu?

In 2015 is gestart met een inventarisatie onder de ondernemers op bedrijventerrein Maaldrift naar gewenste voorzieningen in het gebied die ontbraken, of die van een ander kwaliteitsniveau waren dan gewenst. Uit deze inventarisatie kwamen een aantal activiteiten naar voren, zie tabel hiernaast.

Op basis van deze activiteiten is een begroting opgesteld en heeft er een informele draagvlakmeting plaatsgevonden. Hieruit bleek dat er voldoende draagvlak bij de ondernemers was voor de plannen. De gemeente heeft vervolgens een formele draagvlakmeting uitgevoerd en zijn er een uitvoeringsovereenkomst en een verordening opgesteld. Omdat een BIZ een levensduur heeft van 5 jaar hebben we in 2020 wederom een draagvlakmeting gehouden en zijn de plannen weer voor 5 jaar vastgesteld, ingaande per 1-1-2021.
Bedrijven Investeringszone (BIZ),
wat is dat?Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument, hierna te noemen wet BIZ, waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. Door een BIZ kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers, dus geen freeriders meer. De activiteiten van een BIZ moeten volgens de wet gericht zijn op het bevorderen van:
Hoe komt een BIZ tot stand?


De eerste stap is het opstellen van een BIZ-plan door een afvaardiging van ondernemers (dit kan een bestaande of nog op te richten ondernemersvereniging zijn) in een specifiek gebied. Dit BIZ-plan wordt door de gemeente getoetst aan de wet BIZ en aan het gemeentelijk beleid. Op grond daarvan wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de vereniging en het college van Burgemeester en Wethouders, waarin de gemeente ook zijn verplichtingen vastlegt. De gemeente stelt ook een verordening op en houdt vervolgens een stemming (de zogenoemde draagvlakmeting). Alle bijdrage plichtige ondernemers mogen hun stem uitbrengen over het BIZ-plan. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking.

De gemeente int de BIZ-bijdrage bij alle bijdrage plichtigen en stort dit geld op de rekening van de BIZ-vereniging, die daarmee het plan uitvoert. De gemeente brengt voor de heffing perceptiekosten in rekening. Een BIZ kan worden ingesteld voor maximaal 5 jaar. Verlengen is mogelijk.

De wet: landelijk én internationaal

De wet BIZ is gebaseerd op de BID (Business Improvement Districts) die op grote schaal zijn ingevoerd in Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Met groot succes: verpauperende bedrijfsterreinen veranderen daar in bloeiende economische trekpleisters. Ook in Nederland wordt steeds vaker een beroep op de wet BIZ gedaan.
parallax background

Wat zijn de voordelen van een BIZ

 • Evenwichtige verdeling van de lasten, omdat alle ondernemers meebetalen.
 • Duidelijke afspraken tussen ondernemers en de gemeente over verantwoordelijkheden en wie waarin investeert.
 • Gezamenlijke investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen makkelijker van de grond en inkopen kunnen collectief goedkoper en effectiever zijn.
 • Gezamenlijk is er meer budget en dus meer slagkracht.
 • De ondernemers zijn georganiseerd, wat hun onderhandelingskracht richting de gemeente vergroot. Tevens zijn er meer mogelijkheden om ondersteuning in te huren.
 • Een BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers, klanten en gemeente allemaal een belang bij hebben.
 • Een BIZ vergroot de saamhorigheid tussen ondernemers.

Welke activiteiten kunnen met een BIZ gefinancierd worden?

De activiteiten moeten gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ook wel aangeduid als schoon, heel en veilig. De ondernemers bepalen zelf de activiteiten, mits deze passen binnen het opgestelde BIZ-plan. Enkele voorbeelden:

 • Verbeteren van de verkeersvoorziening
 • Bewegwijzering
 • Groenvoorziening
 • Afvalinzameling
 • Verlichting
 • Schoonmaak
 • Onderhoud
 • Brandveiligheid
 • (Extra) surveillance
 • Nieuwe hekwerken
 • Camerabewaking
Bijdrage plichtigen zijn ondernemers die binnen de grenzen van BI-zone ondernemen. De BI-zone is in de verordening opgenomen. Voor bedrijventerrein Maaldrift is gekozen voor een BIZ-bijdrage voor gebruikers en bij leegstand de eigenaren. Download hier de BIZ wetgeving Kaart bij verordening BI-zone Maaldrift.
Iedere ondernemer binnen de BI-zone Maaldrift betaald een WOZ-afhankelijke heffing. De gemeente int de BIZ-bijdrage. Hiervoor ontvangt u jaarlijks van de gemeente een aanslag. Het geld dat de gemeente int met de heffing, keert zij als subsidie uit aan de BIZ-vereniging.

De gemeente stuurt ieder jaar in het eerste kwartaal een aanslag, ongeveer gelijktijdig met de OZB-aanslag. De ALV, waarin bepaald wordt waaraan de gelden worden besteed, vindt ieder jaar plaats in het tweede kwartaal.